Σχέδια Στήριξης της Απασχόλησης για Εργοδότες

Εκπαιδευτική ευκαιρία για Γυναίκες
November 6, 2020
Το Ευρωπαϊκό έργο DIGITALIS
February 8, 2021
Show all

Σχέδια Στήριξης της Απασχόλησης για Εργοδότες

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προσφέρει δυο σχέδια για στήριξη της απασχόλησης προς εργοδότες. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

  1. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης.
  1. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων.

Tα Σχέδια προνοούν πλήρη απασχόληση των ανέργων για δέκα μήνες (10) μήνες με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτουμένου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Χορηγία

Η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών, καθορίστηκε στα €48/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος. Με βάση τη μονάδα κόστους η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για τους 10 μήνες συν 2 μήνες χωρίς επιχορήγηση (δηλαδή 179 εργάσιμες ημέρες ανέρχεται σε €8.600,00) και κατ’ επέκταση σε €860 ανά μήνα.

 *Κατώτατο μισθός (€870) και αναπροσαρμογή σε έξι (6) μήνες (€924).

 Διαδικασία

  1. Τα άτομα που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι άνεργα εγγεγραμμένα στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) μέχρι και μία ημέρα πριν την ημερομηνία πρόσληψής τους.
  2. Το άτομο που προσλαμβάνεται μέσω του Σχεδίου πρέπει να καλύπτει κενή θέση εργασίας που κοινοποιήθηκε από τον Εργοδότη στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) πριν από την εργοδότηση του ατόμου.
  3. Οι εργοδότες μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός του πρώτου μήνα εργοδότησης του εργαζομένου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22-356935, για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και να ετοιμάσουμε τις αιτήσεις σας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *