Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και τις Τρίτες Χώρες

The essential parts of successful job descriptions
June 15, 2016
The how-to guide for business growth
June 22, 2016
Show all

Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και τις Τρίτες Χώρες

Σκοπός του καθεστώτος είναι η προβολή και προώθηση γεωργικών προϊόντων και προϊόντων ποιότητας τα οποία βελτιώνουν την αποδοτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και επαγγελματισμό της γεωργίας στην Κοινότητα και η συμβολή στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα

Δικαιούχοι:

 • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
 • Εγγεγραμμένοι αντιπροσωπευτικοί του τομέα
 • Οργανισμοί/Οργανώσεις/ Σύνδεσμοι
 • Αναγνωρισμένες Οργανώσεις/Ομάδες/Ενώσεις Παραγωγών,

Όλοι οι πιο πάνω δικαιούχοι πρέπει να δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων.

Επιλέξιμες Δράσεις και Χρηματοδότηση

Διοργάνωση και συμμετοχή σε διαγωνισμούς, εμπορικές εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις, που διοργανώνονται εντός της Ε.Ε.

 • Συμμετοχή με περίπτερο του Δικαιούχου εντός κρατικού περιπτέρου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
 • Χορηγία 100% για το μίσθωμα του εκθεσιακού χώρου, την κατασκευή και εξοπλισμό του περιπτέρου και την αποστολή, εκτελώνιση και επιστροφή των εκθεμάτων και δημοσίευση στον κατάλογο της έκθεσης,
 • Χορηγία 70% του κόστους διαμονής για ένα άτομο, για την προηγούμενη και τις μέρες της έκθεσης (ανώτατο ημερήσιο ποσό χορηγίας €120),
 • Χορηγία 70% των εξόδων μετακίνησης (αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση) για ένα άτομο.
 • Χορηγία 70% των δαπανών δημοσίευσης ανακοίνωσης, σχετικά με τη διοργάνωση εκδήλωσης, σε έντυπα και ιστοσελίδες.
 • Χορηγία μέχρι €1.200 για το κόστος διαφημιστικού υλικού (posters, banners, brochures, leaflets), κατά εταιρεία, ετησίως.

 

 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις εντός της Ε.Ε. με περίπτερο του δικαιούχου όπου δεν συμμετέχει το Υπουργείο
 • Χορηγία 70% για το μίσθωμα του εκθεσιακού χώρου (μέχρι 15 τ.μ.), την κατασκευή και εξοπλισμό του περιπτέρου και την αποστολή, εκτελώνιση και επιστροφή των εκθεμάτων και δημοσίευση στον κατάλογο της έκθεσης.
 • Χορηγία 70% του κόστους διαμονής για ένα άτομο, για την προηγούμενη και τις μέρες της έκθεσης (ανώτατο ημερήσιο ποσό χορηγίας €120)
 • Χορηγία 70% των εξόδων μετακίνησης (αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση) για ένα άτομο. ΄
 • Χορηγία 70% των δαπανών δημοσίευσης ανακοίνωσης, σχετικά με τη διοργάνωση εκδήλωσης, σε έντυπα και ιστοσελίδες.

To ανώτατο ποσό χορηγίας στην πιο πάνω περίπτωση ορίζεται σε €4.500 ανά έκθεση.

 

Χορηγία 70% για δαπάνες προώθησης:

 • ‘Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης,
 • Ιστοσελίδες,
 • Σύντομα διαφημιστικά μηνύματα σε ηλεκτρονικά μέσα,
 • Ραδιόφωνο
 • Τηλεόραση,

Σκοπός πρέπει να είναι η παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών για παραγωγούς από συγκεκριμένη περιοχή ή παραγωγούς συγκεκριμένου προϊόντος

 

Χορηγία 70% για δαπάνες που απορρέουν από τη διάδοση επιστημονικών γνώσεων καθώς και τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με:

 • Συστήματα ποιότητας τα οποία είναι ανοικτά στα γεωργικά προϊόντα άλλων κρατών μελών,
 • Γεωργικά προϊόντα (χωρίς να αναφέρεται εμπορική επωνυμία) και τα διατροφικά τους οφέλη, καθώς και προτεινόμενες χρήσεις για τα προϊόντα αυτά.

 

Χορηγία δαπανών για εκστρατείες προώθησης με στόχο τον καταναλωτή, που διοργανώνονται από τα μέσα ενημέρωσης ή από τα καταστήματα λιανικής πώλησης, καθώς και για όλο το υλικό προβολής που διανέμεται απευθείας στους καταναλωτές.

 • Χορηγία 50% για εκστρατείες προώθησης που επικεντρώνονται σε προϊόντα που καλύπτονται από συστήματα ποιότητας,
 • Χορηγία 70% για γενικές εκστρατείες προώθησης.

 

*Ο Φ.Π.Α. είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο για ενισχύσεις όπου δεν είναι δυνατόν να ανακτηθεί από άλλες πηγές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *