Διαδικτυακή Δραστηριοποίηση: Ευκαιρίες Χρηματοδότησης εντός του 2017

The how-to Guide for Difficult Clients
December 1, 2016
Νέα Χρηματοδοτικά Σχέδια Εργοδότησης
May 2, 2017
Show all

Διαδικτυακή Δραστηριοποίηση: Ευκαιρίες Χρηματοδότησης εντός του 2017

Το ηλεκτρονικό εμπόριο και γενικότερα η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι πλέον, αναμφίβολα, μια πραγματικότητα και καθημερινή υπόθεση για όλους, και ειδικότερα για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα αυτό φαίνεται μέσα από την τελευταία σχετική έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2016, μέσα από την οποία διαπιστώθηκε σημαντική και αισθητή αύξηση στη χρήση των προαναφερόμενων. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας φάνηκε η σημαντική αύξηση στην πραγματοποίηση αγορών μέσω διαδικτύου από επιχειρήσεις, η οποία αυξήθηκε κατά 20,9%, φτάνοντας έτσι κατά το 2016 το 42,7%. Επιπλέον οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου αυξήθηκαν κατά 2,5%, περνώντας από το 9,9% στο 12,4%. Οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν ιστότοπο έχουν φτάσει στο 74,7%, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 2,9%, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα των εν λόγω ιστοτόπων. Η χρήση των ιστοτόπων κατά κύριο λόγο, επικεντρώθηκε στην πρόσβαση σε περιγραφές και τιμοκαταλόγους υπηρεσιών και προϊόντων (74,3%), την χρήση των συνδέσμων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) των επιχειρήσεων (40,9%) και στη διαφήμιση κενών θέσεων εργασίας (23,2%). Σημαντικό είναι να σημειωθεί επίσης ότι το 64,4% των επιχειρήσεων, χρησιμοποιούν ΜΚΔ όπως το Facebook, LinkedIn, Twitter και YouTube, καθώς επίσης και ότι, κατά το 2016, το 15,3% των επιχειρήσεων αγόρασαν Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud).

Η αύξηση που παρατηρείται στα πιο πάνω δεδομένα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν πιθανώς αναμενόμενα, λόγω των νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων στην αγορά, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων. Συγκεκριμένα, η αύξηση αυτή πιθανώς να οφείλεται στην αναγνώριση των σημαντικών οφελών που δίνει η διαδικτυακή δραστηριοποίηση. Μεταξύ άλλων σε αυτά συγκαταλέγονται:

  • Η μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη, η οποία μπορεί να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να επεκταθούν και εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Η μείωση του λειτουργικού κόστους, ιδιαίτερα στους τομείς των πωλήσεων προϊόντων, καθώς η διατήρηση ηλεκτρονικού καταστήματος είναι πλέον ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος λειτουργίας και φέρει πολύ χαμηλότερα κόστη
  • Η παροχή .ενός επιπλέον εργαλείου προώθησης (marketing)
  • Η άμεση και συνεχής ενημέρωση των υφιστάμενων και πιθανών πελατών
  • Η περισσότερη και βελτιωμένη επικοινωνία με τους πελάτες της επιχείρησης
  • Η καλύτερη διαχείριση πελατειακών σχέσεων (π.χ. μέσω συστήματος CRM)

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έχοντας αναγνωρίσει την ανάγκη παροχής βοήθειας και υποστήριξης στις επιχειρήσεις σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα, έχει δημιουργήσει, από παλαιότερα, το Στρατηγικό Σχέδιο Επιχειρείτε Διαδικτυακά. Το εν λόγω στόχο έχει την προώθηση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μέσω του Σχεδίου παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης βοήθειας προς τις επιχειρήσεις σχετικά με τη σωστή και νόμιμη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων για τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο κινείται σε τρεις άξονες:

  1. Την ενθάρρυνση και υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προώθηση της χρήσης του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  2. Την ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται,
  3. Την εισήγηση και προώθηση μέτρων πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Μέσω του εν λόγω Σχεδίου θα προκηρυχθούν προγράμματα χρηματοδοτήσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, εντός του 2017.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 22-355935 και 22-356935, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kalys-solutions.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *